HITACHI

HITACHI-POM-RH

HITACHI-2B013148-1

HITACHI-SCME3-1111

HITACHI-VWS1-5SF3EA

HITACHI-VWS2-5HF3UH

HITACHI-BEH0802-021986-6

HITACHI-VWS5-5LA2

HITACHI-A87L-0001-0105-07C

HITACHI-VWS5-5HF3UH

HITACHI-J100-004SFE4

HITACHI-A87L-0001-0015

HITACHI-VWS16HF3EA

HITACHI-CX5-CPPWAA-0A

HITACHI-HFCVWA3-5LBU

HITACHI-VWS11HF3UH

HITACHI-J300-055HFU

HITACHI-VWG16LF3

HITACHI-J100-022LFU2

HITACHI-INVERTER

HITACHI-DAD-B1

HITACHI-J100-004LFU

HITACHI-HFC-VWS-TRANSTSTOR-INVERTER

HITACHI-HC-CONTROLLER-HC-CTL-P

HITACHI-MODEL-X200-007HFEF2

 

HITACHI INVERTER HFC-VAH

HITACHI INVERTER HFC-VAH

อาการ Alarm OC
อาการ Volt ไม่ขึ้น
อาการ AMP ไม่ขึ้น
อาการ SPINDLE ไม่หมุน
อาการ RPM ขึ้นๆลงๆปรับรอบความเร็วสูงไม่ได้
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

 

HITACHI H-1002

 

 

 

 

HITACHI H-1002

 

 

 

 

 

HITACHI RELAY PROTECT BOARD

HITACHI RELAY PROTECT BOARD

อาการ ระเบิด
ได้ซ่อมผ่านแล้ว

รับซ่อมชุดคอนโทรล ฮิตาชิ ต่อไปนี้

HITACHI HC CONTROLLER SERIES HC-CTL-P NO.168761
HITACHI HC CONTROLLER SERIES HC-CTL-P NO.T16181
HITACHI INVERTER 2.5LB2
HITACHI INVERTER J200 004SF 592ET38621A5NE15220
HITACHI INVERTER NO.AH2.5LB2 08R
HITACHI J200 S/N 672JT30607A6
HITACHI Pt. IO-128 (S/N : 79058)
HITASHI INVERTER J100