Author Topic: จำหน่ายปั๊มหอยโข่งและปั๊มโดสซิ่ง  (Read 182 times)

marketing

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
    • View Profile
จำหน่ายปั๊มหอยโข่งและปั๊มโดสซิ่ง  เป็นปั๊มเคมีที่ใช้ในกระบวนการเคลือบชุบ จำพวกเคมีที่ใช้ชุบ ซึ่งได้แก่ น้ำ น้ำเกลือ น้ำมัน กรดต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของเหล็กกล้านั้นๆ การเลือกสารชุบ ในกระบวนการชุบเคลือบนั้นมีตั้งแต่การล้างไขมัน กรด การชุบเคลือบเงา เคลือบซิงค์ ในกระบวนการผลิตนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกปั๊มที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละขั้นตอนค่ะ
หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ เอส ไรคส์ ยินดีให้บริการค่ะ
ติดติอเอส ไรคส์ ที่เบอร์ 02-2618818 (เบียร์ค่ะ)
Line Sreich
E-mail marketing@sreichcompany.com
www.sreichcompany.com